เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายอมรรัตน์ อินทรียรายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานในมาตราตัวสะกด

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 ของนายอมรรัตน์ อินทรีย บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายอดิพงษ์ กันหมุด รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 ของนายอดิพงษ์ กันหมุด บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางสาววาสนา กาสาร รายงานผลการศึกษาการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป.แพร่ เขต 1 ของนางสาววาสนา กาสาร บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางบุษราภรณ์ วิเศษ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มงคลชีวิตหลักธรรมนำความก้าวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มงคลชีวิตหลักธรรมนำความก้าวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบุษราภรณ์ วิเศษ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ นางมาลี ชุตินธรากร รายงานผลการศึกษาการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่เขต 1 ของ นางมาลี ชุตินธรากร บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสุดาธินี แนวพิชิต รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะเรื่องการบวกอละการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะเรื่องการบวกอละการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางสุดาธินี แนวพิชิต บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอบุลรัตน์ ใจดี รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางอบุลรัตน์ ใจดี บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางนพภัสสร ปานหมอก รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิทยาศาสตร์ รายวิชาว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิทยาศาสตร์ รายวิชาว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อ.สอง  จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนพภัสสร ปานหมอก บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของสงกรานต์ ขัติสะ รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดพระพุทธศาสนา พาเพลิน เจริญจิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดพระพุทธศาสนา พาเพลิน เจริญจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) อ.เมือง  จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของสงกรานต์ ขัติสะ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางศุจินันท์ เสนาธรรม รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางศุจินันท์ เสนาธรรม บทคัดย่อ

 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ