วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 วิสัยทัศน์ (VISION)
 องค์กรเป็นเลิศ  จัดการศึกษามีคุณภาพและยั่งยืน บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 พันธกิจ (MISSION)
 1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการสู่คุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 
  เป้าประสงค์ (GOAL)
1. ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษระอันพึงประสงค์
2. หน่วยงานในสังกัด มีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการ
ทำงานแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

  กลยุทธ์ (Strategy)
 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ