ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)

27 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)  ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.โรงเรียน และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (มัธยมดีสี่มุมเมือง)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (มัธยมดีสี่มุมเมือง) และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม. เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำบันทึกข้อตกลงและบรรยายพิเศษ โดยมี ผอ.สพป.แพร่ เขต1 และ ผอ.สพม.

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM

27 พฤษภาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมสัมมนาวิชาการ "ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 โรงแรมโลตัสปางสวน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และอยู่ในภาวะยากลำบาก

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และอยู่ในภาวะยากลำบาก ร่วมกับ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเส

การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บ

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed