ผลงานวิชาการ ของนางเด่นนภา แหวนทอง รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศานาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศานาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร  สพป.แพร่ เขต 1 ของนางเด่นนภา แหวนทอง บทคัดย่อ