เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายวรกาญ วันราชัย เรื่อง ของเล่นแสนรักของใช้ใกล้ตัวโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นแสนรักของใช้ใกล้ตัวโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นายวรกาญ วันราชัย

ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ พลังงาน เรื่อง พลังงานแสง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง    :  รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ พลังงาน เรื่อง พลังงานแสง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา     :  นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์

ปีที่ศึกษา   :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของกัลยา พลแหลม เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกัลยา พลแหลม 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางปราณีต ภาคธูป เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ของนางปราณีต ภาคธูป

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายสมยศ ปินะสุ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นาลราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นาลราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ของนายสมยศ ปินะสุ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางรัชรินดา พรหมวัชรานนท์ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดไม่ตรงเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดไม่ตรงเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สพป.แพร่ เขต 1 ของนางรัชรินดา พรหมวัชรานนท์

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางนงค์ยา กันจะนะ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนงค์ยา กันจะนะ   บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางศนิ กฤติยะโชติ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้ปริศนาคำทายบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้ปริศนาคำทายบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางศนิ กฤติยะโชติ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางบรรจง มะลิ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎณ์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบรรจง มะลิ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอรวรรณ วงษ์รีย์ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาตร์)สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาตร์)สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าเล่า (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางอรวรรณ วงษ์รีย์ บทคัดย่อ

 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ