ผลงานวิชาการ ของนายพินิจศักดิ์ จรัญ เรื่องรายงานผลการศึกษาการพัมฒนาทักษะพื้นฐานด้านกรีฑาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการพัมฒนาทักษะพื้นฐานด้านกรีฑาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นายพินิจศักดิ์ จรัญ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: