ผลงานวิชาการ ของนางสาวอารีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป.แพร่ เขต 1

เรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นางสาวอารีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด

ปีทีศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: