ผลงานวิชาการ ของนางภณิดา ทองประไพ เรื่อง รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย การศึกษาเบญจมิตร อำเภอร้องกวาง สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

การศึกษาเบญจมิตร อำเภอร้องกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางภณิดา  ทองประไพ  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปี่ที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: