ผลงานวิชาการ ของนางปราณี อุสาห์รัมย์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่แรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ปรึกษา : นางปราณี อุสาห์รัมย์

ปีที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: