เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลงานวิชาการ ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายนิคม มะยาระ เรื่องการบริหารโรงเรียนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ของนายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ  เรื่องการบริหารโรงเรียนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก  ของนายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอรทัย อุทธะยาน เรื่อง1.สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 2.การศึกษาพฤติกรรม และวิธีลดความเครียดของครู

ผลงานวิชาการ  เรื่อง1.สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 2.การศึกษาพฤติกรรม และวิธีลดความเครียดของครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อ.เมือง จ.แพร่   บทคัดย่อ1  บทคัดย่อ2

ผลงานวิชาการ ของนางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวมตามระดับช่วงชั้น

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวมตามระดับช่วงชั้น แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรน์) บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายสุริยน สายสนองยศ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการฟังพูด เรื่อง " Talking about People" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ CALL บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวเมธิณี อุทัศน์ เรื่องเรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201 ภาษาญี่ปุ่น 1

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201  ภาษาญี่ปุ่น 1  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางสาวเมธิณี  อุทัศน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายประยุทธ ปัญญาชัยหลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานวิชาการ หลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ งานวิจัยการติดยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 ของนายประยุทธ ปัญญาชัย ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ผลงานวิชาการ ของนางธัญญลักษณ์ จิระจินดารัตน์ เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนางธัญญลักษณ์  จิระจินดารัตน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดกาญจนาราม อ.เมืองจ.แพร่ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางยุพดี คำลือ เรื่องสมการและการแก้สมการ

ผลงานวิชาการ  แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของ นางยุพดี คำลือ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ