ผลงานวิชาการ ของนายสุริยน สายสนองยศ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  บทคัดย่อ