ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการฟังพูด เรื่อง " Talking about People" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ CALL บทคัดย่อ