ผลงานวิชาการ ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลงานวิชาการ ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)  บทคัดย่อ