เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวอินทิรา อินองการ รายงานผลการศึกษาพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการศึกษาพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา นางสาวอินทิรา อินองการ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ เรื่องรายงานผลการนิเทศการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ STEM Education สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อรายงาน : รายงานผลการนิเทศการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ STEM Education สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางภณิดา ทองประไพ เรื่อง รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย การศึกษาเบญจมิตร อำเภอร้องกวาง สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

การศึกษาเบญจมิตร อำเภอร้องกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางภณิดา  ทองประไพ  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปี่ที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวอารีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป.แพร่ เขต 1

เรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นางสาวอารีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด

ปีทีศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายเอก ลือโฮ้ง เรื่องรางานผลการศึกษาการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รางานผลการศึกษาการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นายเอก ลือโฮ้ง

ปีที่ศึกษา  : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางศรีนวล ทานัด เรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดประเพณีวัฒนธรรมไทยและประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดประเพณีวัฒนธรรมไทยและประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นางศรีนวล ทานัด

ปีการศึกษา : 2555

 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางปราณี อุสาห์รัมย์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่แรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ปรึกษา : นางปราณี อุสาห์รัมย์

ปีที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายพินิจศักดิ์ จรัญ เรื่องรายงานผลการศึกษาการพัมฒนาทักษะพื้นฐานด้านกรีฑาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการพัมฒนาทักษะพื้นฐานด้านกรีฑาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นายพินิจศักดิ์ จรัญ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางวาสนา เสภารัตนานันท์ เรื่องรายงานผลการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)ฯ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร มาควบรวมโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นางวาสนา เสภารัตนานันท์

ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายพศิน เกาทัณฑ์ เรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านรองกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านรองกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นายพศิน เกาทัณฑ์

ปีที่ทำการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ