ผลงานวิชาการ ของนายธีรพล ดุเหว่า เรื่องรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนตัวสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร่องฟอง สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนตัวสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร่องฟอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้รายงาน : นายธีรพล ดุเหว่า

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สิ่งที่แนบมาด้วย: