ผลงานวิชาการ ของนางศุลักษณ์ สุวรรณรัตน์ เรื่องายงานผลกการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด รหัสวิชา ท 12201 รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลกการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด รหัสวิชา ท 12201 รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง BBL

ผู้ศึกษา นางศุลักษณ์ สุวรรณรัตน์

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สิ่งที่แนบมาด้วย: