เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายเฉลิมชัย คำขาด รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

ผลงานวิชาการ รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนายเฉลิมชัย คำขาด  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางละเอียด อินโองการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)ของนางละเอียด อินโองการ  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการข องนายเป็ล แหวนทอง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) หน่วยการเรียนรู้ งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนายเป็ล แหวนทอง สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางปิยะภรณ์ เต็งวีระกุล รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดพื้นฐาน

ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล) ของนางปิยะภรณ์ เต็งวีระกุล สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) ของนางฟองจันทร์ ข้ามหก สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางรำพึง จันทร์ภิรมย์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางรำพึง จันทร์ภิรมย์ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของวีรพันธ์ ประมาผันต์ รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวีปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวีปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปัที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ของวีรพันธ์ ประมาผันต์ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวบุหงา อุปนันชัย รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบ และการคูณ ทศนิยม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบ และการคูณ ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านนาคูหา ของนางสาวบุหงา อุปนันชัย สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสุทิน หงษ์สามสิบเจ็ด รายงานพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องดูแลสุขและชีวิตปลอดภัย

ผลงานวิชาการ รายงานพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องดูแลสุขและชีวิตปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนางสุทิน หงษ์สามสิบเจ็ด สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางนีรนุช สัทธรรมนุวงศ์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ในระดับปฐมวัย

ผลงานวิชาการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ของนางนีรนุช สัทธรรมนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่  ผลงาน

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ