ผลงานวิชาการ ของวีรพันธ์ ประมาผันต์ รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวีปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวีปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปัที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ของวีรพันธ์ ประมาผันต์ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ