ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสุขุม  กันกา ประธาน อ.ก.ค.ศ. นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สุจิตย์ ชุมอินทร์ คุณแม่ของ นางเกตุแก้ว เสียงดี บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และจะทำการฌาปนกิจศพในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานบ้านน้ำเลา

ประชุมเครือข่ายมิ่งเมือง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ ห้องประชุม รร.วัดเมธังกราวาส 

นิเทศนาจักร

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการติดตามประเมินผล รร.บ้านนาจักร 

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ผ่านที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมขยายผลกิจกรรมที่เน้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถด้านสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ มี นายกิตติศักดิ์ แสนคำ กล่าวรายงาน นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ ศน.สพป.แพร่ บรรยายและสาธิต ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้เข้ารับการอบรมครูผู้ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๕ คน

ส่งข้อสอบ LAS

ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการประจำสนามสอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ส่งข้อสอบ LAS ที่นักเรียนระดับชั้น ป.๑,ป.๒,ป.๔ ป.๕ ม.๑ ม.๒ ทำการสอบเสร็จเรียบร้อย เพื่อทำการประมวลผลต่อไป ณ  สพป.แพร่ เขต ๑ 

ติดตามตรวจสอบ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รับข้อสอบ

ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการประจำสนามสอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ รับข้อสอบเตรียมการสอบ LAS ในระดับชั้น ป.๑,ป.๒,ป.๔,ป.๕,ม.๑,ม.๒  ณ  สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ หน.กลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษาและคณะชี้แจงรายละเอียด

กรรมการติดตามประเมินผล

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน