ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ทุนบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

27 ตุลาคม 2563 นายกนก  อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

ประเมินผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

26 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

23 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

แสดงความยินดี

9 ตุลาคม 2563  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นางศุภมาส  สินมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และแสดงความยินดีกับ  นายภัทรศฎากรณ์  โพธิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ

ประชุมทางไกล "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

9 ตุลาคม 2563  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School ad Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ผ่านทาง Microsoft Team เพื่อรับฟังคำชี้

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

7 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลฯ

6 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ครูผู้ช่วยกรอกข้อมูลประวัติ ก.ค.ศ.16

1 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปละและชี้แจงการจัดทำแฟ้มประวัติและ ก.ค.ศ.16 ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  (นักศึกษาทุนรัฐบาล โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563) จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1) น.ส.อรุณวรรณ ประดิษฐ/โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 2) น

ครูบรรจุใหม่

1 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนรัฐบาล โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563) จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1) น.ส.อรุณวรรณ ประดิษฐ/โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 2) น.ส.นันทิยา มะหิงษา/โรงเรียนบ้านสะเลียม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 3) น.ส.สุปรียา สายถิ่น/โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.เมืองแพร่ จ.แพ

มอบบ้านให้นักเรียน

1 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบบ้านจากบริษัทแม่กระทิงเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งได้สร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ ด.ญ.อภิสรา เลาอาทะ นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทน ตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน