ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

คัดเลือกบุคลากร 38ค(2)

21 มี.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และวิธีการประเมินผลงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษและชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษและชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนิติกรชำนาญการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการฯ 

ประชุมวางแผนการอบรม

21 มี.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมี นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก สพป.แพร่ เขต 1 เขต 2 และ สพม.เขต 37 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ชี้แจงควบรวม

20 มี.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม สร้างความเข้าใจให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง อ.ร้องกวาง จ.

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ

18 มี.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร 38ค(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 มี.ค.62 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 19 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

เยี่ยมสนามสอบ NT

6 มีนาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ NT ณ สนามสอบในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เลื่อนขั้นเงินเดือน

28 ก.พ.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล รับชมการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน (แบบร้อยละ) ณ ห้องประชุม VDO Conference สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด

27 ก.พ.2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ.แพร่ พิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ.แพร่ ต่อไป 

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

27 ก.พ.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม VDO conference สพป.แพร่ เขต 1

ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้สถานศึกษาขยายผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดความตะหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกล  ยาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำในการป้องกันและต้านภัยยาเสพติดที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.0

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน