ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC ปีการศึกษา 2563

29 มิถุนายน 2563 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รับชมถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนฯ

29 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

29 มิถุนายน 2563 เวลา 07.50 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งพบปะบุคลากร ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป

รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงาน "วันยาเสพติดโรค"

26 มิถุนายน 2563 นายพิทักษ์  กาวีวน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโรค ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแพร่  “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติพ” โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

26 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายภารกิจ กศน. และติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ สำนักงาน กศน.แพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ

ประชุมเตรียมการนิเทศการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

25 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาช่วงเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563 (นิเทศบูรณาการ/กรอบภารกิจของสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 1-17 กรกฎาคม 2563 ในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา SAR แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการนิเทศภายใน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) การจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ แบบเรียน เครื่องแต่่งกาย) ความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึง

ประชุม สกสค.ครั้งที่ 4/2563

24 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

24 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2563 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งภาระงานของแต่ละกลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่

23 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำเสนอผลการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในคราวประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 25/2563 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 28/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2

ประชุม กตปน.ครั้งที่ 2/2563

22 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขอเปิดสถานศึกษา ภาพรวมของ สพป.แพร่ เขต 1 และของแต่ละกลุ่มเครือข่ายการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน