ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เทคนิคการสอนภาษาไทย

24 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนภาษาไทยและการสร้างสื่อประกอบการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1" ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

พัฒนาหลักสูตรฯ

21 พ.ค. 62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 สู่ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่่งสามัคคี ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับชมการประชุมทางไกล "การรับรองหลักสูตรฯเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม video conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.แพร่ เขต 1

พะเยา 1 ศึกษาดูงาน แพร่ 1

15 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

5 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รับรายงานตัว

14 พ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพม.37 ซึ่งเดินทางมาส่ง น.ส.ประภาพร อินทรรุจิกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2562

13 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบฯ O-NET และ NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน จำนวน 13 ราย วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย และผลการทดสอบ NT ชั้น ป

การใช้หลักสูตรต้านทุจริต

10 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูที่ได้รับมอบหมายและครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด

ร่วมประชุมทางไกล

8 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการฯ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และต่อด้วยรับฟังข้อราชการสำคัญของ สพฐ. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมพิธีปลงผมนาค

1 พ.ค.2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีปลงผมนาคพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งเข้าพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดปงท่าข้าม อ.สูงเม่น จ.แพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน