อบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade)

14 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ซึ่งหน่วยราชการในพระองค์ฯ คัดเลือกจิตอาสา 904 เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร  จำนวน 382 คน เพื่อเป็นการทบทวนให้ผู้รับกาฝึกที่ผ่านการฝึกมาแล้วได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ และเป็นแกนหลักให้ประชาชนในการทำหน้าที่ของจิตอาสา โดยมี พล ร.อ.คณีพล สงเจริญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานเปิดหลักสูตรการอบรม

รูปภาพ: