กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรคทางจิตเวช

3 กันยายน 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยมี นายเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 74 คน

รูปภาพ: