เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางภาวิณี กาศสกุล เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของนางภาวิณี  กาศสกุล บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายเชิงเรต สายคำ รารพัฒนาหนังสือิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านประเทภเครื่องดีด (ซึงลูกสี่)

ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสือิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านประเทภเครื่องดีด (ซึงลูกสี่) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของนายเชิงเรต  สายคำ     บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางโสภา ปัญญาใส การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม ของนางโสภา  ปัญญาใส   บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผลงานวิชาการ ของนายเลิศฤทธิ์  เรือนละหงษ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เรื่องหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนายเลิศฤทธิ์  เรือนละหงษ์   ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายประสิทธิ์ อินวรรณา เรื่องรายงานการประเมินการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียน

ผลงานวิชาการ ของนายประสิทธิ์  อินวรรณา เรื่องรายงานการประเมินการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ของนายประสิทธิ์  อินวรรณารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1   บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายประสงค์ ปราบสงบ เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฏร์สามัคคี) ของนายประสงค์  ปราบสงบ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวประนอม สินธุชัย เรื่องการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา   ของนางสาวประนอม  สินธุชัย  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายกนก อยู่สิงห์ เรื่องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนรู้

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก  ของนายกนก อยู่สิงห์  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ นางศุภมาส สินมณี เรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

ผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ของ นางศุภมาส สินมณี บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดร่องเย็น ของ ผอ.ระมัย ฟุ่มเฟื่อย  บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ