เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ นางศุภมาส สินมณี เรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

ผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ของ นางศุภมาส สินมณี บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดร่องเย็น ของ ผอ.ระมัย ฟุ่มเฟื่อย  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของสมเดช วิกาหะ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สะป๊ะขะหนมของคนบ้านอ้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานวิชาการ ของสมเดช วิกาหะ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สะป๊ะขะหนมของคนบ้านอ้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของสมเดช วิกาหะ  บทคัดย่อ
ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ขนมไทย งานนมัสการพระธาตุปูแจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ สมเดช วิกาหะ  บทคัดย่อ

 

ลงานวิชาการ ของเอนก วิกาหะ เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดแฟชั่นโชว์ของตานี

ผลงานวิชาการ ของเอนก วิกาหะ เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด แฟชั่นโชว์ของตานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเอนก วิกาหะ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มาลัยคู่บ่าวสาว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเอนกวิกาหะ  บทคัดย่อ

ลงานวิชาการ ของนางอัมพร คงชื่น เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ

ผลงานวิชาการ ของนางอัมพร คงชื่น เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญโดยการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทที่อ่านสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย ของนางอัมพร คงชื่น  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายชวลิต ยอดยิ่ง เรื่องสื่อนวัตกรรมชุดการสอน เรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย

ผลงานวิชาการ ของนายชวลิต ยอดยิ่ง เรื่องสื่อนวัตกรรมชุดการสอน เรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย ของนายชวลิต ยอดยิ่ง ครู คศ.2 ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพท.แพร่ เขต 2 ชุดการสอน

 

ผลงานวิชาการ ของนายสุเมธ ดาวแดน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลงานวิชาการ ของนายสุเมธ ดาวแดน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนายสุเมธ ดาวแดน  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายพงศักดิ์ พลสวัสดิ์ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้

ผลงานวิชาการ ของนายพงศักดิ์ พลสวัสดิ์  เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนายพงศักดิ์ พลสวัสดิ์  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางแสงทอง ศิลาแก้วแพร่ เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนโต้ตอบบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลงานวิชาการ ของนางแสงทอง ศิลาแก้วแพร่ เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนโต้ตอบบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการทักทายและกล่าวลา ของนางแสงทอง ศิลาแก้วแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  แบบฝึกทักษะ

ผลงานวิชาการ นายสาคร ชาญชัยวิระพันธ์ เรื่องการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนงานช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ นายสาคร ชาญชัยวิระพันธ์ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ เรื่องการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนงานช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ นายสาคร ชาญชัยวิระพันธ์  บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ