ผลงานวิชาการ ของนายเชิงเรต สายคำ รารพัฒนาหนังสือิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านประเทภเครื่องดีด (ซึงลูกสี่)

ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสือิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านประเทภเครื่องดีด (ซึงลูกสี่) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของนายเชิงเรต  สายคำ     บทคัดย่อ