ผลงานวิชาการ ของนายประสงค์ ปราบสงบ เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฏร์สามัคคี) ของนายประสงค์  ปราบสงบ  บทคัดย่อ