ผลงานวิชาการ ของนางสุชาดา ปัญญาไว ครูชำนาญกา เรื่องรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนางสุชาดา ปัญญาไว ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ