เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางนิภา ใจวงค์ รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานคติธรรมประกอบการใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานคติธรรมประกอบการใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของนางนิภา ใจวงค์ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่

 

ผลงานวิชาการ นางยุพิน อภัยกาวี ผลการใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

ผลงานวิชาการ ผลการใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางยุพิน อภัยกาวี สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายประเชิญ ท่วงที บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 เรื่อง ต่อมควบคุมพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ผลงานวิชาการ ของนายประเชิญ ท่วงที บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 เรื่อง ต่อมควบคุมพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายประเชิญ ท่วงที สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ นางสมพิศ พนมมิตร แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสมพิศ พนมมิตร  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางนงคราญ มานพกาวี รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณสำหรับนักเรียน

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ ของนางนงคราญ มานพกาวี สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายพงษ์ศักดื์ อภัยกาวี รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนายพงษ์ศักดื์ อภัยกาวี  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวละเอียด พงศ์ถิ่น เรื่องรายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ของนางสาวละเอียด พงศ์ถิ่น  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางวรัชดา เกยงค์ เรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ

ผลงานวิชาการ ของนางวรัชดา เกยงค์ เรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนางวรัชดา เกยงค์  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางจุฑารัตน์ โลกคำลือ เรื่องการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ผลงานวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของนางจุฑารัตน์ โลกคำลือ  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสังวาลย์ สารินทรานนท์ เรื่องรายงานผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรมประกอบภาพ

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรมประกอบภาพ เพื่อส่งเสริมความมเมตตากรุณา และช่วยเหลือแบ่งปันระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของนางสังวาลย์ สารินทรานนท์ ร.ร.บ้านแม่ยางยวง สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ