เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายประสงค์ ปราบสงบ เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฏร์สามัคคี) ของนายประสงค์  ปราบสงบ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวประนอม สินธุชัย เรื่องการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา   ของนางสาวประนอม  สินธุชัย  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายกนก อยู่สิงห์ เรื่องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนรู้

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก  ของนายกนก อยู่สิงห์  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ นางศุภมาส สินมณี เรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

ผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ของ นางศุภมาส สินมณี บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ผลงานวิชาการ ของนายระมัย ฟุ่มเฟื่อย เรื่องรายงานผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดร่องเย็น ของ ผอ.ระมัย ฟุ่มเฟื่อย  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของสมเดช วิกาหะ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สะป๊ะขะหนมของคนบ้านอ้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานวิชาการ ของสมเดช วิกาหะ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สะป๊ะขะหนมของคนบ้านอ้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของสมเดช วิกาหะ  บทคัดย่อ
ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ขนมไทย งานนมัสการพระธาตุปูแจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ สมเดช วิกาหะ  บทคัดย่อ

 

ลงานวิชาการ ของเอนก วิกาหะ เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดแฟชั่นโชว์ของตานี

ผลงานวิชาการ ของเอนก วิกาหะ เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด แฟชั่นโชว์ของตานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเอนก วิกาหะ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มาลัยคู่บ่าวสาว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเอนกวิกาหะ  บทคัดย่อ

ลงานวิชาการ ของนางอัมพร คงชื่น เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ

ผลงานวิชาการ ของนางอัมพร คงชื่น เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญโดยการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทที่อ่านสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย ของนางอัมพร คงชื่น  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายชวลิต ยอดยิ่ง เรื่องสื่อนวัตกรรมชุดการสอน เรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย

ผลงานวิชาการ ของนายชวลิต ยอดยิ่ง เรื่องสื่อนวัตกรรมชุดการสอน เรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย ของนายชวลิต ยอดยิ่ง ครู คศ.2 ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพท.แพร่ เขต 2 ชุดการสอน

 

ผลงานวิชาการ ของนายสุเมธ ดาวแดน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลงานวิชาการ ของนายสุเมธ ดาวแดน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนายสุเมธ ดาวแดน  บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ