เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางศุภาลักษณ์ แสนใจยา เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 นางศุภาลักษณ์ แสนใจยา สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายสมศักดิ์ อภัยกาวี รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ของนายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางพัชราภรณ์ พาใจ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กดและแม่กน

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กดและแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนางพัชราภรณ์ พาใจ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต ๒ บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ ชุดการสอนที่ 1 ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท

ผลงานวิชาการ ชุดการสอนที่ 1 ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์  สพม. เขต 37 บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายเลิศชาย รัตนะ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยใช้วิจัยปฏิบัติการ อย่างกัลยาณมิตร

ผลงานวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยใช้วิจัยปฏิบัติการ อย่างกัลยาณมิตร : กรณีโรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นายเลิศชาย รัตนะ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ และการประเมินโครงการการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้ "กิจกรรม SONGPIT" โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นายเลิศชาย รัตนะ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท

ผลงานวิชาการ ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสุภาลักษณ์ แสนใจยา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ของนางสุภาลักษณ์ แสนใจยา สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางศุภรา ปะละใจ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบเรียนชุดเมืองสองถิ่นทองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบเรียนชุดเมืองสองถิ่นทองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ของนางศุภรา ปะละใจ  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อเสริมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและชีวิตปลอดภัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อเสริมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและชีวิตปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ของนายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอนงวรรณ เชียงวงค์ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญ) เรื่องระเบียบแถว

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญ) เรื่องระเบียบแถว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนางอนงวรรณ เชียงวงค์  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ