เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวพัชรินทร์ สามารถ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านน้ำเล่า (น้ำเลาวิทยาคาร) ของนางสาวพัชรินทร์ สามารถ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) ของนางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดที่มีประสมด้วย สระ อา อู อี

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดที่มีประสมด้วย สระ อา อู อี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ของนางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)   บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ พนักงานราชการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการลบ

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการลบ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)ของนางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)   บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายอภิชาต สิกขะเจริญรายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน(วิทยาศาสตร์5) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน(วิทยาศาสตร์5) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ของนายอภิชาต สิกขะเจริญ สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายพงศักดิ์ ครองสุข รายงานการสร้างและใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานการสร้างและใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ "พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ"  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อำเภอร้องกวาง สพป.แพร่ เขต ๑ ของนายพงศักดิ์ ครองสุข สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาววันวิสา ม่วงทอง รายงานผลการใช้นวัตกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม computer เพื่อพัฒนาความคิดคล่องแคล่ว

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้นวัตกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม computer เพื่อพัฒนาความคิดคล่องแคล่ว ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน อนุบาลแพร่ ของนางสาววันวิสา ม่วงทอง สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางศุภาลักษณ์ แสนใจยา เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 นางศุภาลักษณ์ แสนใจยา สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายสมศักดิ์ อภัยกาวี รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ของนายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางพัชราภรณ์ พาใจ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กดและแม่กน

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กดและแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนางพัชราภรณ์ พาใจ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต ๒ บทคัดย่อ

 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ