ผลงานวิชาการ ของนางสาวพัชรินทร์ สามารถ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านน้ำเล่า (น้ำเลาวิทยาคาร) ของนางสาวพัชรินทร์ สามารถ  บทคัดย่อ