ผลงานวิชาการ ของนายธวัชชัย วังคะออม รายงานผลการการประเมินโครงการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานวิชาการ รายงานผลการการประเมินโครงการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ของนายธวัชชัย วังคะออม  บทคัดย่อ