ผลงานวิชาการ ของรุ่งพิทยา ชัยศรีมา รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พระพุทธศาสนา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของรุ่งพิทยา ชัยศรีมา  บทคัดย่อ