ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

วันครู ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีระลึกถึงพระคุณครู และม

ตักบาตรวันครู

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ประมวลผลสอบ

น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ร่วมกันประมวลผลสอบ Pre-NT, Pre-O-Net โดยมี นายกิตติศักดิ์ แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมทางไกล

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโนรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ตามนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ถวายแท่นพระพุทธรูป

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานในพิธีถวายแท่นพระพุทธรูป "พระพุทธชากฤษณ์มิ่งมงคล" ณ โรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาการศึกษามิ่งเมือง โดยมีนายหอมแต่ง อ่องละออ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ

ร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์พัดยศ

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ ร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ พัดยศ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าวาสวัดโศภนาลัย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ (ทจอ.ชพ ) 

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

วันเด็กแห่งชาติ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ต้องการให้รู้จักวิธีการเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพเด็ก เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ณ หอประชุม อบจ.แพร่(กอเปาทุ่งโฮ้ง) โดยมี นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

มอบเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

นางชูสม  รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมอวยพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๘ แก่ นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแพร่และรองนายกฯ ณ อบจ.แพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน