เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายเศรษฐกร วิริยะพงศ์ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเหล่า(พงษ์เกียรติประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1 ของนายเศรษฐกร วิริยะพงศ์ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางวาสนา คำนาค รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)อ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางวาสนา คำนาค บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางบุญชุม เดือนดาว รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่แรมอ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบุญชุม เดือนดาว บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายพิพัฒน์ ใจภักดี รายงานผลการนิเทศการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการนิเทศการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ ของนายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายธนะ ชมภู รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) อ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนายธนะ ชมภู บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอำไพ มูลเมือง รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสุขภาพดีมีสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสุขภาพดีมีสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1 ของ นางอำไพ มูลเมือง บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางกรรณิการ์ ปกเครือ รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านไผ่โทน สพป.แพร่ เขต 1 ของ นางกรรณิการ์ ปกเครือ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายภาณุพงศ์ ทาประเสริฐ รายงานผลการศึกษาการเรียนเรื่องการบวก และการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการเรียนเรื่องการบวก และการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) อ.เมือง  สพป.แพร่ เขต 1 ของนายภาณุพงศ์ ทาประเสริฐ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางเด่นนภา แหวนทอง รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศานาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศานาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร  สพป.แพร่ เขต 1 ของนางเด่นนภา แหวนทอง บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางกรวรรณ กาบทุม รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนอินเตอร์เน็ต เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยด์ 2010 (Microsoft PowerPoint)

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนอินเตอร์เน็ต เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยด์ 2010 (Microsoft PowerPoint)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางกรวรรณ กาบทุม บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ