ผลงานวิชาการ ของนางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ พลังงาน เรื่อง พลังงานแสง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง    :  รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ พลังงาน เรื่อง พลังงานแสง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา     :  นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์

ปีที่ศึกษา   :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: