เอกสารสำนักงาน

ขอเชิญชวน ร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคนแพร่รักษาศิลห้า ประจำปี 2557ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557

ขอเชิญชวน ร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคนแพร่รักษาศิลห้า ประจำปี 2557ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง ให้โรงเรียนในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่อข่ายได้

แจ้งเรื่อง ให้โรงเรียนในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่อข่ายได้

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Router, Access Point ฯลฯ :ซึ่งในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพจะต้องทำการทดสอบสัญญาน การปรับตั้งค่าจากส่วนกลาง นั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายได้

 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต  ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านท่าวะ  ตำบลสะเอียบ  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่    ระหว่างวันที่   ๓๐ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึง วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ   

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน จ้างโดยงบประมาณของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน  จ้างโดยงบประมาณของโรงเรียน  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านท่าวะ  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่  ตั้งแต่วันที่   ๒  พฤษภาคม – ๘  มิถุนายน   ๒๕๕๗   (ในวันและเวลาราชการ) 

แจ้งเรื่อง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 โดยให้ส่งคืนสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

แจ้งเรื่อง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 เพื่อนำมาวิเคราะห์ความขาดแคลนสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยให้ส่งคืนสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

แจ้งเรื่อง เอกสารกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว2013 ลว.27 พ.ค. 57 เพื่อประกอบการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว2013 ลว.27 พ.ค. 57 เพื่อประกอบการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการพิจารณารางวัลเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการพิจารณารางวัลเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง ให้ผู้ที่มีบัญชีตาม รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549-2550 มารับประกาศนียบัตร ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ให้ผู้ที่มีบัญชีตาม รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2549-2550 มารับประกาศนียบัตร ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งเรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ขอให้ผู้ทำประมาณการของโรงเรียน มาจัดทำประมาณราคาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ ict ในวันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 09.00 น.

แจ้งเรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ขอให้ผู้ทำประมาณการของโรงเรียน มาจัดทำประมาณราคาฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ ict ในวันที่ 19 พ.ค.57 เวลา 09.00 น. 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน