เอกสารสำนักงาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชการทานสัญญาณจากฟ้า" โดยให้โรงเรียน(รายละเอียดด้านใน)

สพฐ.ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ เพื่อร่วมแสดงความจงภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยเชิญนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชการทานสัญญาณจากฟ้า" โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกข้อความที่จะนำขึ้นเป็นตัวอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันถ่ายทอดสดกิจกรรมถวายพระพรโดยข้อความที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศ จะได้รับเกียรติบัตร จาก สพฐ. ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

โดยให้โรงเรียน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดทำข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชการทานสัญญาณจากฟ้า" โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนทำการคัดเลือกข้อความชนะเลิศในระดับโรงเรียนจำนวน 3 ลำดับ พร้อมบันทึกข้อความลงเว็บไซด์ http://210.246.188.154/father/ โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นรหัส SMIS ของโรงเรียน คู่มือการใช้งาน

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องประกาศชื่อผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศชื่อผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สำรวจข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64

สำรวจข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่  17 -19  ธันวาคม  2557  ประเภทสถานศึกษาและวัด

ขอให้ทุกโรงเรียนจัด พสน.พร้อมสนธิกำลังกับตร./ทหาร ฝ่ายท้องถิ่นและฝ่ายปกครองตรวจและคุมพื้นที่เสี่ยงในวันลอยกระทงและรายงานผลให้ สพป.แพร่ เขต 1 ทราบ ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ศธ 04109/ว5301 ลงวันที่ 6 พ.ย.2557

ขอให้ทุกโรงเรียนจัด พสน.พร้อมสนธิกำลังกับตร./ทหาร ฝ่ายท้องถิ่นและฝ่ายปกครองตรวจและคุมพื้นที่เสี่ยงในวันลอยกระทงและรายงานผลให้ สพป.แพร่ เขต 1 ทราบ ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ศธ 04109/ว5301 ลงวันที่ 6 พ.ย.2557

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตามรายละเอียดที่แนบ

แจ้งผู้บริหารร.ร.ขนาดเล็กทุกโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 97 โรง ให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 นั้น สพป.แพร่เขต1ขอยกเลิกการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด

แจ้งผู้บริหารร.ร.ขนาดเล็กทุกโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  97 โรง  ให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 นั้น สพป.แพร่เขต1ขอยกเลิกการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้รายงานข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รหัสsmis ผ่านเว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv/login.php

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้รายงานข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รหัสsmis ผ่านเว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv/login.php ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลจำนวน 2 โรง

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. จึงแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวจัดส่งรายการซ่อมแซมปรับปรุงฯ โดยจัดทำ ประมาณราคา (แบบ ปร.4และแบบปร.6) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน อ่านต่อ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. จึงแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวจัดส่งรายการซ่อมแซมปรับปรุงฯ โดยจัดทำ
ประมาณราคา (แบบ ปร.4และแบบปร.6) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และจัดส่งไฟล์เอกสาร ทางE-mail : ch.jaruwan@gmail.com ด้วย

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งให้โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปีงบ 2558 ให้ดำเนินการจัดทำประมาณราคา (แบบ ปร.4 ,ปร.6) จำนวน 2 ชุด ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลาไม่เกิน 13.00 น.

แจ้งให้โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปีงบ 2558 ให้ดำเนินการจัดทำประมาณราคา (แบบ ปร.4 ,ปร.6) จำนวน 2 ชุด ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1  ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลาไม่เกิน 13.00 น.   ทั้งนี้หากเลยเวลาที่กำหนด จะถือว่า ไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว  หากมีข้อสงสัยประสานงานได้ที่จารุวรรณ ชิโนทัย  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1  โทร.089 7558460

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน