ประกาศโรงเรียนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) เรื่องสอบราคาจ้างส้วมนักเรียนหญิง 4/49

ประกาศโรงเรียนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) เรื่องสอบราคาจ้างส้วมนักเรียนหญิง 4/49