ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนมัธยมศึกษาและห้องใต้ทุนอาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 2546 (อาคารประกอบ)

ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนมัธยมศึกษาและห้องใต้ทุนอาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 2546 (อาคารประกอบ)

สิ่งที่แนบมาด้วย: