ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

คารวะและขอพรปีใหม่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ  ยาพรม  นายประสิทธิ์  อินวรรณา  นางศุภมาส  สินมณี นายสมศักดิ์  อภัยกาวี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เข้าคารวะและขอพรปีแก่ นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

มอบเกียรติบัตร

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ บรรยายพิเศษและมอบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซี่ยน สาขาแพร่ รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๖ ณ สวนอาหารครัวบ้านแสงจันทร์ 

อวยพรปีใหม่

นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มสพป.แพร่ เขต ๑ ขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ จาก นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ซึ่งกำกับ ดูแลและช่วยเหลือกลุ่มอำนวยการ

พิษณุโลก เขต ๑ ศึกษาดูงาน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับ ดร.สุนัย  วงค์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑ และคณะ มาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ โดย จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป

ร่วมอวยพรปีใหม่

นายสมบูญ  รอบเมือง ผอ.สกสค.แพร่ และคณะ  นางกิ่งดาว  กาทองทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต ๒ และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่แก่ นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

บุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ อวยพรปีใหม่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับและอวยพรปีใหม่ จากคณะบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต ๑ ณ สพป.แพร่ เขต ๑เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

รับพรปีใหม่

 นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับอวยพรปีใหม่ จากผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูฯ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ สพป.แพร่ เขต ๑

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดต้นไคร้ ร.ร.บ้านพันเชิง ร.ร.บ้านป่าแดง ร.ร.บ้านใน และวัดหนองแขม ในเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร 

กลั่นกรองผลงาน

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองผลงานและจัดทำตัวชี้วัดค่าคะแนนการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สักการะเจ้าที่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน