ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เตรียมการค่ายอังกฤษแบบเข้ม

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประชุมคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมค่ายภาษอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ปี่ ๔ – ๕ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

ให้การต้อนรับ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับนายรอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ และคณะจาก สพป.แพร่ เขต ๒ ร่วมส่ง นางฉัตรชนก  ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๒ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ (สภากาแฟ) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.

สวนพฤกษศาสตร์ ร.ร.

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

ครูผู้ช่วยเลือกโรงเรียน

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

ติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม

คณะกรรมการ สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาวเทียมของ ร.ร.บ้านนาหลวง,ร.ร.บ้านแม่ยางเปี้ยว,ร.ร.บ้านแม่ยางตาล,ร.ร.วัดทุ่งล้อม,ร.ร.บ้านอ้อย,ร.ร.บ้านน้ำเลา,ร.ร.บ้านร้องเข็ม ,ร.ร.บ้านแดนชุมพล,ร.ร.บ้านแม่หล่าย,ร.ร.บ้านกาซ้อง,ร.ร.บ้านนาจักร,ร.ร.บ้านดอนดี,ร.ร.วัดกาญจนาราม,ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ,ร.ร.บ้านร้องเข็ม

ชี้แจงเตรียมการเข้าห้องสอบ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการเข้าสอบ โดยมีตำรวจนำเครื่องสแกนมาสแกนผู้เข้าสอบทุกคน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ สนามสอบ สพป.แพร่ เขต ๑ 

ทุนพระบรมโอรสาธิราชฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายดนัย สังข์เกิดสุข รอง ผอ.สพม.เขต 37 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และเป็นธรรมที่สุด

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุของ รร. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นางพรนิตย์ พิมสาร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมชี้แจง

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน