เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล เรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์)

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา : นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานวิชาการ ของนางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เรื่องรายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ  

โดย นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1

 

ผลงานวิชาการ ของนางสิรินทร์ พรมรังกา เรื่องายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้รายงาน : นางสิรินทร์ พรมรังกา

ปีที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสุรีย์ ถิ่นจันทร์ เรื่องรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้ศึกษา : นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์

สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา : 2557

ผลงานวิชาการ ของนายปริญญา ลุนภูงา เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ผู้วิจัย นายปริญญา ลุนภูงา

สาขา การบริหารศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ปีที่พพิมพ์ 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ เรื่องรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ชุดร่มโพธิ์แห่งพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต ๑

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ชุดร่มโพธิ์แห่งพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแพร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์

ปีการศึกษา 2526

ผลงานวิชาการ ของนายพิชญตม์ คงทอง เรื่องรายการดำเนินงานสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยใช้วิถีชีวิตประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง รายการดำเนินงานสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยใช้วิถีชีวิตประชาธิปไตย

ผู้ศึกษา นายพิชญตม์ คงทอง

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ เรื่องการศึกษารูปแบบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ผลงานวิชาการ ของนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ เรื่องการศึกษารูปแบบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ผู้ศึกษา นายไพรสนฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงานวิชาการ ของนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ เรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพแบบคู่ขนาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพแบบคู่ขนาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษานายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงานวิชาการ ของนางนงลักษณ์ ยมพรม เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นางนงลักษณ์ ยมพรม

ปีที่ทำการศึกษา ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ