เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางศนิ กฤติยะโชติ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้ปริศนาคำทายบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้ปริศนาคำทายบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางศนิ กฤติยะโชติ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางบรรจง มะลิ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎณ์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบรรจง มะลิ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอรวรรณ วงษ์รีย์ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาตร์)สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาตร์)สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าเล่า (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางอรวรรณ วงษ์รีย์ บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางแสงเดือน อ่องสว่าง รายงานผลการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง English Around Me โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง English Around Me โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สพป.แพร่ เขต 1 ของนางแสงเดือน อ่องสว่าง บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดทักษะการฟังภาษาอังกฤษเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดทักษะการฟังภาษาอังกฤษเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏณ์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายผ่องศรี ดวงคำ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักการใช้คำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักการใช้คำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารสพป.แพร่ เขต 1 ของนายผ่องศรี ดวงคำ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายนพรัตน์ จุณณวัตต์ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)หน่วยการเรียนรู้ "ความปลอดภัยในชีวิต"ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1 ของนายนพรัตน์ จุณณวัตต์ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายเศรษฐกร วิริยะพงศ์ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเหล่า(พงษ์เกียรติประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1 ของนายเศรษฐกร วิริยะพงศ์ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางวาสนา คำนาค รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)อ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางวาสนา คำนาค บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางบุญชุม เดือนดาว รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่แรมอ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบุญชุม เดือนดาว บทคัดย่อ

 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ