ผลงานวิชาการ ของนายกรัณฑ์ สมจิตต์ เรื่องรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน

ชื่อรายงาน  : รายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับน้อย  

ชื่อผู้รายงาน : นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีที่รายงาน   : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: