เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานวิชาการ ของนายประชา วังรัตนสมบัติ เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ เรื่องผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่

ผลงานวิชาการ ของนางชุลีภรณ์ หล้าคำมี เรื่องผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของนางชุลีภรณ์ หล้าคำมี ร.ร.บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวโสภิต แก้วมงคล เรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด"แพร่เมืองงาม" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ร.ร.เทศาบาลวัดเหมมืองแดง บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางนินราวรรณ กิ่งแก้ว เรื่องรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โ

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2522 ของนางนินราวรรณ กิ่งแก้ว ครูชำนาญการร.ร.วัดเมธังกราวาสฯ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวเครือวัลย์ หาญยศ เรื่องรายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฎศิลป์พื้นบ้าน

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฎศิลป์พื้นบ้าน เรื่องฟ้อนไหว้สาพระธาตุช่อแฮ สำหรับนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 6 ของนางสาวเครือวัลย์ หาญยศ ครูชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสุชาดา ปัญญาไว ครูชำนาญกา เรื่องรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนางสุชาดา ปัญญาไว ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางมาลี ทิพย์โพธิ์ เรื่องรายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ของนางมาลี ทิพย์โพธิ์  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลงานวิชาการ เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฏหมายเพ่งและพาณิชย์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางภาวิณี กาศสกุล เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของนางภาวิณี  กาศสกุล บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางภาวิณี กาศสกุล เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของนางภาวิณี  กาศสกุล บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ