ผลงานวิชาการ เรื่องผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่

ผลงานวิชาการ ของนางชุลีภรณ์ หล้าคำมี เรื่องผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของนางชุลีภรณ์ หล้าคำมี ร.ร.บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) บทคัดย่อ