ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2565

31 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2565 ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของ นายปรินซ์ มัทธุรศ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายทวี มะทะ ผอ.โรงเรียนบ้านสุพรรณ เป็นคณะกรรมการประเมิน

ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2565

30 สิงหาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

เข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน : Mental Health Crisis in School Setting" ผ่าน Video Conference

30 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน : Mental Health Crisis in School Setting" ผ่าน Video Conference ณ โรงเรียนบ้านดอนชัย อ.สอง จ.แพร่ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

29 สิงหาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

29 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การประชุมการติดตามผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุมติดตาม ประเมินผลสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

24 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมติดตาม ประเมินผลสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกล กศจ.

การประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

24 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็น

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน