ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active Learning)

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active Learning) สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าประชุมร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่และคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.

ร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

11 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Channel ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม 2566

1 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 มกราคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ 13) ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

9 มกราคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกรรมการในการประชุมฯ

ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว อาชีวะช่วยประชาชน

9 มกราคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว อาชีวะช่วยประชาชน จำนวน 300 ผืน ณ โรงเรียนบ้่นห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมี นายไพรัช ฑีฆาวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก กล่าวต้

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ. ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM

9 มกราคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ. สพป. พร.1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายพงพันธ์ ชัยรัตน์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ABL)

วันที่ 8 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะและให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน