ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

16 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายปพณ หม้อกรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

รับฟังข้อราชการและกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับฟังข้อราชการและกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 25

บรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อน ต่อยอด ขยายผลและติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อสอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

14 กันยายน 2565 นางสาวรัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ บรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อน ต่อยอด ขยายผลและติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อสอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อสอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

13 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อสอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นา

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

11 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ สนามแข่งขัน Star Power จ.เชียงราย โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผช.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

11 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ระหว่

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

10 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบรรยายพิเศษ ระหว่าง วันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยนางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1

9 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน