ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

คัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

20 กันยายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.

พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

20 กันยายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ณ ห้องโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

มอบเกียรติบัตร

20 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงเวโรนิกา โบลุล่า นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ.

การประชุม "หารือแนวทางการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ เสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ระบบการศึกษาไทยในอนาคต"

20 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสร์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม "หารือแนวทางการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ เสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ระบบการศึกษาไทยในอนาคต" ณ โรงแรมภราดร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง การขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาหน่วยงานราชการภาครัฐและภาคเอกชน และคณะทายาทเสรีไทย เข้า

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

19 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1

19 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลนวัตกรรมทางกา

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

19 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้

19 กันยายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางวิมลสิริ ประเทือง นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และ นายชำนาญ แปงเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านนันทาราม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค จ

นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “ค่าย ครอบครัวนักคิด นักวิทย์สัมพันธ์”

17 กันยายน พ.ศ.2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน“ค่าย ครอบครัวนักคิด นักวิทย์สัมพันธ์” ณ วนอุทยานแพะเมืองผี ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 พร้อมด้วยผู้ปกครอง จำนวน 100 คนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย ให้ผู้ปกครอง โดยมีวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

16 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน