ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ ออกประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

เตรียมการต้อนรับ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการต้อนรับ นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ ที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

ต้านยาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา(TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

เตรียมความพร้อม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ ร่วมชี้แจงรายละเอียด

ประชุมผู้แทนเขตภาคเหนือ

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับและประชุมคณะผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕๓ เขต ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๗ ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และคณะร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ และนายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

เกษียณอายุราชการ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 59 ราย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 

เตรียมการประเมิน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑มี นางทองสุข  สุคันธมาลา ศน.ร่วมชี้แจง

จัดทำแผนจังหวัด

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ (สพป.แพร่ เขต ๑ สพป.แพร่ เขต ๒ สพม.เขต ๓๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน