ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

อบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec รุ่น 2

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ รุ่นที่สอง ประกอบด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และกลุ่มอำนวยการ โดยมีนางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

อบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec และ Amss++ โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้การอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านICT สพป.แพร่ เขต 1 ข่าว/ภาพ โดยธนัติพงษ์ ชั

โรงเรียนเจริญศิลป์อวยพรตรุษจีน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ รับอวยพรจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ และชมการแสดงเชิดสิงโตของนักเรียน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ สพป.แพร่ เขต 1

เสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครูวิชาการ โรงเรียนนำร่อง เรื่องกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการได้นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ได้จัดขึ้นในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรม smart obec และ smart area

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ smart obec และ smart area โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดทำหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในการอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ใ้ห้บุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

อบรมคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑เป็นประธานเปิดการอบรม นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์

อบรมครูสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมาเชิงปฏิบัติการครูสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559 โดยมีนายนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม อกคศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการ อกคศ.แพร่ เขต ๑ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นเลขานุการ

ร่วมฌาปนกิจศพคุณยายต่อมแก้ว มุ้งทอง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานฌาปนกิจศพคุณยายต่อมแก้ว มุ้งทอง อายุ 81 ปี คุณแม่ของนายสมภพ มุ้งทอง ผอ.รร.บ้านพันเชิง โดยมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ รองผู้อำนวยการสพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมฌาปนกิจศพฯ ณ ฌาปนสถานบ้านป่าแดง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

งานวันครู ครั้งที่ ๖๐

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองแพร่ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานจัดงาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน