ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ 

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ประธาน กศจ.แพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

หนังสือประวัติศาสตร์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา สยนานนท์ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการร่วมบันทึกภาพเพื่อบันทึกลงในหนังสืออนุสรณ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ (GMS) บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

เปิดงานวันแม่แห่งชาติ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง โดยมี นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธี

นักวิทยาศาสตร์น้อย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการใช้วัฏจักรการสืบเสาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย" ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

คัดเลือกโครงการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะครูเข้าร่วมประชุม และกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ทุนหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดตามความก้าวหน้า

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบโครงการ

แผนพัฒนาการศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงาน

ประชุมครูแนะแนว

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 มีกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินงาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน