ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

นิเทศ ติดตามกลุ่มพญาพล

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

มอบสิ่งของพระราชทาน

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผ้าห่ม และชุดนักเรียนจำนวน 500 ชุด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ให่แก่โรงเรียน จำนวน ๓๐ โรง ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑  มี นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล

ประกวดราคาด้วย E-Auction

นางพรนิต  พิมสาร นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงดำเนินการให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โรง ดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบ  E-Auction มี ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม ร.ร.วัดต้นไคร้ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

จัดสรรงบประมาณ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนดีศรีตำบล ที่มีความจำนวนต้องก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้สมบูรณ์ เอื้อต่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑  มี นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือกลุ่มนโยบายและแผน 

เยี่ยมโรงเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 และคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาหลวง กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โดยมี  นายจรัส  สุขววุฒิไชย ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

เยี่ยมโรงเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 และคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าวะ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ในการจัดการเรียนการสอน

แข่งขันทักษะวิชาการ

สพป.แพร่ เขต ๑ สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รองสอง ระดับประเทศ ณ ร.ร.วัดเมธังฯและ ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา มี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด โดยมี นายกิตติพ

ติดตามประเมินผล

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯกรรมการและเลขานุการ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
กิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ. สพป แพร่ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนชัย กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โดยมี  นายประดิษฐ์  เชียงอาภัย ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน